eFiskalizacija u TopBusiness softveru

Od 01.05.2022. godine počinje obaveza primene novog modela fiskalizacije. Pristup iznalaženju najboljeg softversko/hardverskog rešenja u procesu eFiskalizacije mora biti individualni. TopCode vam predstavlja samo neke od mogućih načina rada, dok za sva dodatna pitanja slobodno kontaktirajte.

Maloprodaja i internet trgovina istog pravnog lica

Kada pravno lice ili preduzetnik u okviru svog poslovanja obavlja promet u maloprodaji, a ujedno ima i internet trgovinu može da koristi VPFR samostalno za onlajn prodaju, dok u maloprodaji u objektu ima mogućnost da koristi VPFR uz obavezu da ima minimalno jedan LPFR po prodajnom objektu. Za VPFR bezbednosni element je softverski tj. fajl koji se dobija preko portala Poreske uprave ePorezi i koji je jedinstven za svaki VPFR. Za LPFR je uvek neophodan BE (bezbednosni element) koji je u obliku smart kartice, pa je potrebno obezbediti čitač smart kartice.

Internet trgovina i eFiskalizacija

Korisnici TopBusiness softvera koji vrše promet robe isključivo putem online trgovine (webshop), nisu u obavezi da izdaju fiskalne račune preko fiskalnih uređaja, nego svoje račune mogu štampati na laserskom štampaču na A4 papiru, pos štampaču ili slati elektronskim putem. Preduslov za ovakav način rada je povezivanje sa VPFR (virtuelni procesor fiskalnih računa) i pristup je besplatan.
Bitno je naglasiti da je u ovom
slučaju korišćenja V-PFR-a, neophodan softverski bezbednosni element tj. fajl koji se dobija preko portala Poreske uprave (ePorezi) i jedinstven je za svaki V-PFR. Nakon pristizanja softverskog fajla u vaše eSanduče Poreske uprave imate 7 dana da otvorite link, a početak korišćenja nije datumski određen.

Mali broj fiskalnih računa, koje rešenje eFiskalizacije odabrati?

Korisnici TopBusiness softvera koji na dnevnom nivou imaju veoma mali broj fiskalnih računa, a vrše maloprodaju iz poslovnog prostora, imaće opciju zakupa softverskog LPFR (lokalni procesor fiskalnih računa) i instalaciju istog na server računaru. Time se stvara preduslov da se štampa fiskalnih računa može vršiti na POS štampač ili na laserskom štampaču na A4 papiru – što predstavlja uštedu, a ispunjava sve zakonske obaveze.

Šta se dešava sa izdavanjem računa pri prekidu internet veze?

Račune je moguće izdavati i kada postoji prekid internet veze, što je i zakonska obaveza. U skladu sa zakonom, izuzev u slučaju onlajn prodaje, poreski obveznici su u obavezi da imaju najmanje jedan LPFR po prodajnom objektu. On će beležiti i elektronski potpisivati sve obavljene transakcije do momenta ponovnog uspostavljanja internet veze, kada će sve sačuvane informacije preneti ka Poreskoj upravi.

Kako izgleda novi fiskalni račun i koje vrste računa postoje?

Sam fiskalni račun je sadržajniji u odnosu na ranije račune. Po definiciji predstavlja digitalno potpisanu potvrdu da je određena uplata primljena ili refundirana. Glavna novina je QR kod koji je obavezni element svakog fiskalnog računa. Skeniranjem QR koda bilo kojim pametnim telefonom, dobija se jedinstveni link za proveru validnosti i evidentiranja izdatog računa na serveru Poreske uprave.

NOVI FISKALNI RAČUN:

Za razliku od dosadašnjih fiskalnih računa, gde se plaćanje moglo evidentirati na tri načina: gotovina, ček i kartica, sada svaka vrsta računa može imati jedan ili više načina plaćanja :

  • gotovina
  • platna kartica
  • ček
  • prenos na računaru
  • instant plaćanje
  • vaučer
  • drugo bezgotovinsko plaćanje

Obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, može izdati i sledeća fiskalna dokumenta, koja se ne smatraju fiskalnim računima:

  • KOPIJA
  • OBUKA
  • PREDRAČUN

KOPIJA RAČUNA – smatra se da je to kopija računa za promet ili kopija računa za avans, koja se može izdati istovremeno sa izdavanjem računa za promet ili avans, a takođe se može i naknadno izdati za potrebe obveznika fiskalizacije ili kupca dobara, odnosno korisnika usluga.

RAČUN OBUKE – smatra se da je to fiskalni dokument izdat u svrhe obuke osoblјa, testiranja elektronskog fiskalnog uređaja ili u druge svrhe, kojim se ne vrši evidentiranje prometa na malo, odnosno primlјenog avansa za promet na malo.

PREDRAČUN – smatra se da je to fiskalni dokument koji se izdaje pre ostvarenog prometa na malo i pre primlјenog avansa za budući promet na malo. Svrha predračuna je da obavesti kupca dobara, odnosno korisnika usluga o podacima od značaja za budući promet na malo, tj. budući primljeni avans za promet na malo. Predračun ne utiče na poresku obavezu.

Najnovije

Izbor novog poslovnog softvera
Poslovni softver

Vodič za izbor novog poslovnog softvera

Zamena postojećeg poslovnog softvera ne mora biti bauk. Prelazak sa starog na novo poslovno rešenje zaista može biti jednostavno i čak cenovno pristupačnije nego što