Izveštavanje kroz ERP softver

Izveštavanje kroz ERP softver

U čemu se ogleda važnost dobrog sistema izveštavanja… da li ERP softver obezbeđuje kvalitetne izveštaje? 

Naime, strateško planiranje je ključni element za uspešno vođenje. Kada se strateško planiranje vrši ispravno, to pretvara današnju viziju u sutrašnju stvarnost. Međutim, kako bi se planirani ciljevi ispunili efikasno, neophodan je sistem izveštavanja koji će pomoći da se plan sprovede. 

Šta se postiže dobrim izveštavanjem?

Dobar sistem izveštavanja predstavlja osnovu za uspešno sprovođenje strategije kompanije. Jedna od važnih osobina uspešnih menadžera jeste upravo znanje o tome koje su vam informacije potrebne. Značenje izveštavanja odnosi se na način i uspešnost predstavljanja ključnih detalja na svim nivoima u kompaniji, pomažući donosiocima odluka da donesu odluke zasnovane na informacijama.

Izveštavanje kroz ERP softver ima izuzetnu prednost i važnost za efikasno i uspešno poslovanje modernih kompanija. Evo nekoliko razloga zašto je poželjno izabrati sveobuhvatan ERP sistem:

  • Sveobuhvatan pregled poslovanja: ERP sistem integriše različite poslovne funkcije kao što su prodaja, nabavka, proizvodnja, ljudski resursi, finansije i sl. Kroz izveštavanje, menadžeri, vlasnici, direktori pa i zaposleni kompanije dobijaju celovit pregled svih aktivnosti i performansi kompanije. Ovo omogućava bolje donošenje odluka, identifikaciju problema i otkrivanje potencijalnih prilika za poboljšanje.
  • Realno vreme: ERP softver omogućava generisanje izveštaja u realnom vremenu. To znači da menadžeri imaju trenutne informacije o stanju kompanije, bez potrebe za čekanjem na ručno prikupljanje i obradu podataka. Ova trenutna dostupnost informacija omogućava brže reakcije na promene i efikasnije upravljanje resursima.
  • Praćenje ključnih performansi: Izveštaji koje ERP softver generiše omogućavaju praćenje ključnih performansi kompanije (KPI) i postavljanje ciljeva. To pomaže menadžerima da identifikuju oblasti koje zahtevaju unapređenje i prilagode strategiju kako bi se postigli postavljeni ciljevi.
  • Automatizacija procesa: ERP softver automatski prikuplja, obrađuje i prezentuje podatke, što umanjuje potrebu za ručnim unosom i obradom informacija. To značajno smanjuje mogućnost grešaka i poboljšava tačnost izveštaja.
  • Prilagodljivost i pristupačnost: ERP softver omogućava prilagodljive izveštaje prema potrebama korisnika. Svaki korisnik može pristupiti relevantnim informacijama koje su im potrebne za obavljanje njihovih zadataka i donošenje odluka, što povećava efikasnost i produktivnost.
  • Donošenje strateških odluka: Na osnovu analize izveštaja, menadžeri mogu donositi strateške odluke kako bi unapredili poslovanje. Na primer, mogu identifikovati trendove u potražnji proizvoda, efikasnost proizvodnih linija ili performanse prodajnih timova.
  • Praćenje zakonskih zahteva i regulativa: ERP softver često sadrži izveštaje koji pomažu kompanijama da ispune zakonske zahteve i regulative. To može biti posebno korisno u složenim industrijskim sektorima gde postoji niz propisa koje kompanija mora da poštuje.

Razlike između finansijskog izveštavanja i izveštavanja uz ERP softver 

Finansijsko izveštavanje i izveštavanje uz ERP softver su dve različite vrste izveštavanja koje služe različitim svrhama. Pročitajte koje su glavne razlike između ove dve vrste izveštavanja.

izveštavanje

Finansijsko izveštavanje se fokusira na prikazivanje finansijskog stanja i performansi kompanije. Ovo uključuje izveštaje poput bilansa stanja, bilansa uspeha, izveštaja o toku gotovine i izveštaja o promenama u kapitalu. Svrha finansijskog izveštavanja je pružiti investitorima, poveriocima, vladinim agencijama i drugim zainteresovanim stranama informacije o finansijskoj stabilnosti i profitabilnosti kompanije. Nasuprot tome, izveštavanje uz ERP softver se odnosi na generisanje različitih izveštaja pomoću ERP sistema, koji integriše sve poslovne funkcije kompanije, uključujući nabavku, prodaju, proizvodnju, ljudske resurse, upravljanje zalihama i druge. Svrha ovog izveštavanja je pružiti menadžmentu i internim timovima informacije o performansama, procesima, efikasnosti i drugim ključnim pokazateljima kako bi se olakšalo donošenje odluka, optimizovali poslovni procesi i povećala efikasnost.

Ako posmatramo fokus izveštavanja, finansijsko izveštavanje se fokusira na prikazivanje finansijskih podataka u skladu sa standardima računovodstva i finansijskim regulativama. To obuhvata prikazivanje poslovanja kompanije na bazi knjigovodstvenih podataka i prijavljivanje finansijskih informacija za javnost i regulatorne organe. Fokus izveštavanja uz ERP softver je širi i obuhvata sve poslovne funkcije preduzeća. ERP izveštaji pružaju informacije o različitim aspektima poslovanja, uključujući operativne performanse, prodaju, proizvodnju, ljudske resurse, upravljanje zalihama i mnoge druge oblasti.

Na samom kraju, sveobuhvatnost ERP softvera se ogleda i kroz korisnike izveštaja i detaljnost samih izveštaja. Finansijski izveštaji namenjeni su uglavnom eksternim zainteresovanim stranama, kao što su akcionari, poverioci, investitori i javnost. Ovi izveštaji su obavezni i podležu strogim pravilima i standardima. Takođe, finansijski izveštaji su obično standardizovani i pružaju podatke na visokom nivou detalja, koji su neophodni za izveštavanje prema računovodstvenim standardima i regulatornim zahtevima.

Izveštaji generisani uz ERP softver namenjeni su internim korisnicima, uključujući menadžment, odeljenja, timove i ostale zaposlene koji su uključeni u operativne aspekte preduzeća. Ove izveštaje koriste interni timovi za praćenje performansi i optimizaciju poslovnih procesa. Ovakvi ERP izveštaji su obično fleksibilniji i mogu se prilagoditi potrebama internih korisnika. Oni mogu pružiti detaljne informacije na operativnom nivou i omogućiti korisnicima da pristupe različitim nivoima podataka u zavisnosti od njihovih potreba.

Lako možemo zaključiti da finansijsko izveštavanje i izveštavanje uz ERP softver imaju svoje posebne svrhe i ciljeve. Finansijsko izveštavanje je obavezno i usmereno na eksterne zainteresovane strane, dok je izveštavanje uz ERP softver interni alat za podršku upravljanju i vođenju kompanije. 

Ukoliko želite da vaše zacrtane strateške ciljeve ispunite efikasno i donosite odluke zasnovane na detaljnim infomacijama iz cele kompanije, informišite se dodatno ovde i odaberite ERP softver.

Budite u skladu sa vremenom i modernizujte poslovanje kako bi bili uspešniji i olakšali posao. 

Najnovije

Izbor novog poslovnog softvera
Poslovni softver

Vodič za izbor novog poslovnog softvera

Zamena postojećeg poslovnog softvera ne mora biti bauk. Prelazak sa starog na novo poslovno rešenje zaista može biti jednostavno i čak cenovno pristupačnije nego što