Izdavanje eFaktura kroz poslovni softver

Izdavanje eFaktura

Sistem elektronskih faktura odnosno SEF ima osnovnu ulogu za upravljanje eFakturama u smislu izdavanja, primanja, čuvanja i odbijanja eFaktura. Pored toga, SEF služi i za evidentiranje PDV-a od strane poreskih dužnika u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Ukoliko imate nedoumicu kako se eFakture izdaju i da li se njihovo izdavanje može uprostiti, pročitajte šta je ono što naš ERP sistem nudi, kao i kada je potrebno evidentirati PDV na SEF.

Kako pristupiti portalu za eFakture?

Pre otpočinjanja korišćenja portala za eFakture, potrebno je izvršiti elektronsku identifikaciju na portalu za elektronsku identifikaciju: https://eid.gov.rs/sr-Cyrl-RS/pocetna. Zakonski zastupnik kompanije može koristiti čitač kartica u kome se nalazi lična karta sa kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, USB sa kvalifikovanim elektronskim sertifikatom ili korišćenjem ConsentID aplikacije.

Nakon ovog koraka kreira se nalog subjekta privatnog sektora. Važno je napomenuti da ovaj nalog može da kreira isključivo zakonski zastupnik, a naknadno može da doda ostala lica koja će pristupati nalogu. Kada se izvrši provera datih podataka, nalog za datu kompaniju na sistemu eFaktura je kreiran i spreman za korišćenje.

Ukoliko želite bliže da se upoznate sa bitnom terminologijim u vezi elektronskog fakturisanja, pogledajte naš članak na ovu temu.

Načini unosa eFaktura na SEF

Unos eFaktura je moguće izvršiti na više načina. Najčešće odabir načina unosa zavisi od samog broja faktura i kompleksnosti poslovanja. Preduzetnici i manje kompanije koje imaju svega nekoliko faktura mesečno mogu čak i ručno unositi eFakture, dok veće kompanije sa kompleksnijim poslovanjem teže da proces automatizuju. Iz ovoga možemo zaključiti:

 • Manuelni unos podrazumeva ručni unos eFaktura na SEF. Svaka pojedinačna faktura se može svaki put iznova unositi, ali postoje i prečice koje se mogu koristiti. Moguće je sačuvati podatke kompanija saradnika, naknade za fakture ukoliko se fakturišu uvek isti iznosi i slično i date prečice pozivati i na taj način kreirati eFakturu.
 • Drugi način podrazumeva kreiranje fakture u .xml formatu te se ista importuje na SEF;
 • Treći način podrazumeva korišćenje softvera u kojem se kreira faktura i preko njega se ista unosi na SEF;
 • Jedno od najjednostavnijih rešenja podrazumeva koristiti ERP sistem koji je povezan sa SEFom i koji omogućava lako kreiranje fakture i unos iste na SEF jednim klikom;

 

Za koji god način da se odlučite, važno je napomenuti da sve transakcije moraju biti evidentirane i vidljive na SEF-u.

Prednosti korišćenja TopBusiness ERP-a za unos eFaktura

Ukoliko se do sada niste odlučili na korišćenje ERP sistema koji bi olakšao i unapredio vaše poslovanje, pročitajte nekoliko saveta koji vam mogu pomoći pri donošenju odluke i izboru pravog sistema za vaše poslovanje.

Kada je vaše poslovanje obuhvaćeno ERPom, slanje i primanje faktura, njihovo knjiženje i evidencija predstavljaju osnovnu manipulaciju fakturama. Isto se nastavilo i sa eFakturama osim što je ERP omogućio direktno povezivanje i slanje faktura na SEF.
Ovo znači da se fakture kreiraju na isti način kao i dosad, sa malim prilagođavanjima koja su zahtevana od strane državnog portala. Kreirane fakture se samo jednim klikom unose na SEF.

Sve ulazne eFakture u TopBusiness softveru možete prihvatiti ili osporiti na klik, bez potrebe odlaska na portal SEF-a. Status iz softvera se automatski prenosi na portal.
Takođe, od ulazne eFakture imate mogućnost da odmah napravite knjiženje ulaznog računa.

TopBusiness softver vas odmah pri slanju eFakture obaveštava ukoliko kupac kome ste fakturu namenili nije registrovan na SEF-u. Na ovaj način ne morate posebno pretraživati da li je kupac korisnik SEF-a ili ne.

Da bi se koristila direktna komunikacija između ERP softvera i SEF portala, neophodno je da se na portalu aktivira API ključ. Ovaj ključ omogućava slanje i primanje elektronskih dokumenata koje Zakon predviđa, ali daje i mogućnost da se vrši slanje obračuna PDV-a u evidenciju SEF-a.

Elektronska evidencija obračuna PDV-a i TopBusiness softver

Pored uloge razmene elektronskih dokumenata koji prate promet robe i usluga državni portal SEF vrši i elektronsko evidentiranje PDV-a. Zakonom o elektronskom fakturisanju propisano je da obavezu elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a u SEF-u ima poreski dužnik koji je obveznik PDV-a, subjekt javnog sektora, pravno lice i preduzetnik koji nije obveznik PDV-a. 

Kada ne postoji posebna obaveza evidentiranja obračuna PDV-a?

Posebna obaveza evidentiranja obračuna PDV-a ne postoji kada obveznik PDV-a na osnovu izvršenog prometa dobara ili usluga, primljenih avansa, za koje je poreski dužnik, izvrši:

 • Izdavanje eFakture;
 • Promet na malo za koji postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa u skladu sa Zakonima o eFiskalizaciji;
 • Uvoz dobara u Republiku Srbiju, obzirom da je obračun PDV-a prilikom uvoza regulisan carinskim zakonom;

Kada se posebno evidentira obračun PDV-a u SEF?

 

Često nastaje pitanje kada je potrebno posebno evidentirati PDV u SEF i da li je to moguće sprovesti iz TopBusiness softvera?
Odgovor na dato pitanje jeste potvrdan, odnosno da, moguće je uraditi iz softvera. Za izabrani dokument na par klikova vršite prenos obračuna PDV-a u evidenciju SEF-a. A kada je to potrebno uraditi, pročitajte u nastavku.
Odgovor kada je potrebno izvršiti posebno elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a, zahteva šire pojašnjenje. Za obveznika PDV-a postoji obaveza kada vrši oporezivi promet dobara i usluga za koji nema obavezu izdavanja eFakture i to u sledećim slučajevima:

 • Subjektu koji nije u PDV sistemu i nije dobrovoljni korisnik SEF-a;
 • Kada vrši promet dobara u maloprodajnom objektu za koji ne postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa;
 • Kada vrši isporuku, modernizaciju i remont naoružanja i vojne opreme, nabavku bezbednosno osetljive opreme, kao i sa njima povezanim nabavkama dobara i usluga;
 • Kada naplaćuje naknadu za strano lice koje nije obveznik PDV-a, a u Srbiji pruža uslugu licu koje nije obveznik PDV-a.
 
Za subjekt koji nije obveznik PDV-a, niti poreski dužnik:
 
 • Kada iskaže PDV u računu, a nije imao obavezu u skladu za Zakonom;
 
Za primaoca dobara i usluga kao poreskog dužnika, postoji obaveza elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a, u sledećim slučajevima:

 

 • Kada je oporeziv promet izvršen u Republici Srbiji od stranog subjekta koji nije obveznik PDV-a;
 • Za promet građevinskih objekata i njegovih ekonomski deljivih celina, uključujući i vlasničke udele;
 • Za usluge iz oblasti građevinarstva;
 • Za promet sekundarnih sirovina;
 • Kada se vrši promet hipotekovane nepokretnosti;
 • Kada se vrši promet predmeta založnog prava;

Ko su dobrovoljni korisnici SEF-a?

U dobrovoljne korisnike SEF-a spadaju svi subjekti koji nisu obavezni da koriste SEF po Zakonu, ali su se dobrovoljno opredelili za korišćenje SEF-a. Ukoliko se odluče na korišćenje SEF-a, u obavezi su da ga koristite celu tekuću i narednu kalendarsku godinu.
Takođe dobrovoljni korisnici postaju i sva pravna lica i preduzetnici (obveznici poreza na dobit pravnih lica i poreza na prihod od samostalnih delatnosti) koji nisu u PDV sistemu, ukoliko treba da izdaju eFakturu subjektima javnog sektora. U takvoj situaciji biće dužni da se registruju na SEF i time postaju „dobrovoljni“ korisnici. U oba slučaja se na njih primenjuju sve obaveze primanja, slanja elektronskih dokumenata na isti način kao i na subjekte privatnog sektora koji su obavezni korisnici SEF-a.

Ukoliko biste želeli više informacija na ovu temu ili imate pitanja u vezi korišćenja i mogućnosti našeg poslovnog softvera, slobodno nas kontaktirajt

 

Najnovije

Izbor novog poslovnog softvera
Poslovni softver

Vodič za izbor novog poslovnog softvera

Zamena postojećeg poslovnog softvera ne mora biti bauk. Prelazak sa starog na novo poslovno rešenje zaista može biti jednostavno i čak cenovno pristupačnije nego što